SGD: lấy ý kiến Nghị Quyết Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

SGD: lấy ý kiến Nghị Quyết Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

Số:         /TTr-UBND

Tây Ninh, ngày       tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;

          2. Sự cần thiết ban hành

          Khoản 2, Điều 8, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non “...Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cần thiết và có thẩm quyền ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Dự thảo Nghị quyết này đã được thông qua UBND tỉnh ngày      /7/2021.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

 1. Mục đích

- Cụ thể hóa quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

- Thống nhất trong công tác chi trả tài chính trong các trường công lập, dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi cho quá trình kiểm tra, thanh tra.

2. Quan điểm

- Văn bản dự thảo được xây dựng dựa trên quy định của Nghị định 105/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Bảo đảm đúng trình tự thủ tục theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Bảo đảm phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiến trình cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

- Đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để phục vụ tốt công tác chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo tại địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Được sự chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và gửi dự thảo văn bản đến các cơ quan tổ chức có liên quan và đăng tải toàn văn dự thảo văn bản  trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của Sở Giáo dục và Đào tạo (Ngày lấy ý kiến 03/02/2021, ngày kết thúc 03/3/2021. Kết quả: không có ý kiến góp ý).

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đơn vị cá nhân có liên quan và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh thông qua.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết được bố cục gồm 3 điều, trong đó:

- Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Điều 3. Hiệu lực thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết

Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.1. Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Trẻ em mầm non thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng (một trăm sáu mươi nghìn đồng một tháng).

2.2. Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Giáo viên mầm non thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng (tám trăm nghìn đồng một tháng).

2.3. Kinh phí thực hiện các chính sách tại Điều này do ngân sách bảo đảm theo phân cấp tỉnh, huyện trong dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết; bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức, cá nhân và các tài liệu khác có liên quan).

Dự thảo Nghị quyết

Tải văn bản

Góp ý của Sở Tư pháp

Tải văn bản

Góp ý của Sở Tài Chính

Tải văn bản

Tải văn bản

Các văn bản kèm theo

62-BB-HDND-HOP TT T4 ngay 09042021.pdf

 

Báo cáo và thuyết minh của Sở Giáo dục và Đào tạo

525-SGDDT-KHTC

522-BC-SGDDT _Trang1_5.pdf

522-BC-SGDDT _Trang6_10.pdf

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

TIN MỚI NHẤT


Văn bản mới
thông tin-thông báo

 • Sở giáo dục và đào tạo
 • PGDĐT TP.Tây Ninh
 • PGDĐT Châu Thành
 • PGDĐT Hòa Thành
 • PGDĐT Dương Minh Châu
 • PGDĐT Bến Cầu
 • PGDĐT Tân Châu
 • PGDĐT Gò Dầu
 • PGDĐT Trảng Bàng
 • PGDĐT Tân Biên 
Video điều khiển
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Phương án tuyển sinh của các trường đại học trong năm 2020
 • Bé làm toán
 • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
 • Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Bản tin Thông tin Giáo dục số 01
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 40
 • Hôm nay: 4518
 • Trong tuần: 44542
 • Tất cả: 7638629
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT